Regulamin sklepu internetowego Fotokoc.eu

I. POSTANOWIENA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki zakupu i płatności w sklepie internetowym Fotokoc.eu i określa prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego.

2. Sprzedającym w sklepie internetowym Fotokoc.eu jest:
Impar Sublimace a.s.
Hradčanská 228
53006 Pardubice
Republika Czeska

IČ: 06830927
DIČ: CZ06830927

Podmiot gospodarczy zarejestrowany jest w sądzie wojewódzkim (u Krajskeho soudu) w Hradcu Kralove.

3. Kontakt ze sprzedającym można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej: krol@fotokoc.eu

II. DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy regulamin jest regulaminem w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w świetle art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zamówienia w sklepie internetowym i którą wiążą zasady umieszczone w regulaminie.

3. Konsument – klient, który jest osobą fizyczną, która korzysta ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową ani gospodarczą.

4. Usługodawca – podmiot, który świadczy usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, którą wiążą zasady umieszczone w regulaminie.

5. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na witrynie internetowej sklepu internetowego.

6. Towar – ruchomość, której dotyczy umowa sprzedaży.

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy usługodawcą a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego.

8. Sklep Internetowy – witryna internetowa dostępna pod adresem fotokoc.eu za pomocą której klient może złożyć zamówienie.

9. Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży.

10. System teleinformatyczny – oprogramowanie zapewniające przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

III. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem fotokoc.eu.

2. Aby złożyć zamówienie w sklepie internetowym, klient musi zapoznać się z regulaminem. Złożenie zamówienia przez klienta jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

3. Sklep internetowy Fotokoc.eu prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie Fotokoc.eu są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

IV. ZAMÓWIENIA

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich lub, w zależności od wybru, w koronach czeskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez witrynę internetową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać cały czas.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym adres do wysyłki, adres e-mail oraz kontaktowy numer telefonu.

5. W wypadku, gdy dane są niekompletne, sprzedający skontaktuje się z klientem. Jeżeli próba kontaktu nie powiedzie się, sprzedający ma prawo do niezrealizowania zamówienia.

6.  Do towaru dołączany jest dowód zakupu.

7. W trakcie składania Zamówienia klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Fotokoc.eu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może założyć konto na witrynie sklepu internetowego, z czym wiąże się zapamiętanie danych klienta na stronie sklepu.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w momencie wpływu środków finansowych na konto usługodawcy przy wyborze opcji przelewu bankowego oraz następnego dnia roboczego przy wyborze opcji za pobraniem oraz opcji płatności przy odbiorze osobistym.

V. KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

1. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej Patron Service.

2. Cena dostawy wynosi:

·  przy odbiorze osobistym: 0 zł

·  po przedpłacie na konto bankowe: 17 zł

3. Przesyłka zostaje nadana 1 dzień roboczy po ukończeniu realizacji zamówienia.

4. Termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni.

VI. PŁATNOŚCI

Przy wyborze opcji płatności: przelew na rachunek bankowy maksymalny czas oczekiwania na wpłatę to 14 dni.

2. Przy wyborze opcji płatności: przelew na rachunek bankowy należy wpłacić pieniądze na konto o numerze: 31 1020 2124 0000 8102 0184 6799.

3. Istnieje możliwość wybrania opcji płatności za pobraniem oraz płatności gotówką przy odbiorze osobistym.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie i wysyłając je na adres mailowy sklep@fotokoc.eu do 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest nieprzekraczalny i liczy się od dnia dostarczenia przesyłki.

2. W przypadku odstąpienia od umowy wymagany jest zwrot towaru w stanie nienaruszonym. W takiej sytuacji umowę uznaje się za niezawartą.

3. Zwrot towaru powinien nastąpić w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki.

4. Towary wykonane na zamówienie wg projektu klienta nie podlegają zwrotowi.

 

VIII. REKLAMACJE

1                    Składając reklamację, należy odesłać produkt na adres: Fotokoc.eu, ul. Hradčanská 228  53006 Pardubice, Czech Republic wraz z opisem jego wady i dowodem zakupu.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki.

3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta sklep zobowiązuje się do wymiany reklamowanego produktu na nowy, zwrotu pieniędzy lub naprawy towaru.

4. Jeśli towar jest niezgodny z opisem, klient ma prawo żądać zwrotu kosztów, nie wliczając kosztów przesyłki.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem baz danych podanych przez klientów jest usługodawca.

2. Dane osobowe przekazywane są przez klientów dobrowolnie.

3. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez usługodawcę podmiotom odpowiedzialnym za dostawę towarów oraz za płatności.

X. ZMIANY W REGULAMINIE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie z ważnych przyczyn, tj. zmian w prawie konsumenckim, zmian w kosztach i sposobie dostawy, zmian w systemie płatności.

2. Wszyscy zarejestrowani użytkownicy sklepu zostaną powiadomieni o zmianach w regulaminie za pomocą wiadomości e-mai.

3. Jeżeli klient nie akceptuje zmian w regulaminie, nie może dokonywać zakupów w sklepie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od 1 maja 2016 roku.

2. Regulamin dostępny jest na stronie http://fotokoc.eu/warunki-zakupu/.

3.  W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poza.827).

4. Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług przez sklep internetowy rozstrzygać będzie sąd powszechny.